பொறாமைபொறாமையாய்
இருக்கிறது பெண்ணே
எத்தனை விலக்கியும்
மீண்டும் மீண்டும்
உன் முகம் தழுவும்
உன் கூந்தலை
நினைக்கையில்
          - விஷ்ணு

0 comments: