நினைவுகள் ...

நினைவுகள் ...

கொஞ்சும்
கொலுசொலி ...
கிலுகிலுக்கும்
வளையோசை
முணுமுணுக்கும்
மெல்லிசை ...
ஒலியாக
ஏதாவது ஒன்று
ஒளியேற்றி விட்டு தான்
செல்கிறது
மீண்டும் மீண்டும்
உன் நினைவுகளை ...
- விஷ்ணு
                            

0 comments: