உயிர்த் தீ ...உருகி உருகி
எரிகிறது உயிர்த் தீ ...
பற்றிக்கொண்டது
உன் பார்வையால் தான் என
உனக்கு தெரியுமா ??
          - விஷ்ணு

0 comments: