ஆர்ப்பாட்டம் ??


என் காதல்...

அமைதியாய்
தானே
அருகில் இருக்கிறாய் ..
உன்
அழகுக்கு மட்டும்
ஏனடி
இத்தனை
ஆர்ப்பாட்டம் ??
- விஷ்ணு

0 comments: