என் காதல் ..


என் காதல் ..

மல்லிகை
பூவில்
ரோஜாவின் மணம் ..
முறைக்காதே ..
உன்
கூந்தலிலிருந்து
உதிர்ந்தப் பூவடி இது ...

- விஷ்ணு

0 comments: